Plán studia

Kurz Business English

Pro zájemce je organizován 50ti hodinový kurz Business English, který je obsahově a terminologicky zaměřen již na ty moduly, na které přijíždějí přednášející z USA. Jedná se o cíleně zaměřený kurz. Bude organizován ve dvou bězích: 22. – 25. 8. 2024 a 29. 8. – 1. 9. 2024 (celkem 50 hod.)

US-MBA studium

Podrobný studijní plán 14. cohorty naleznete zde.

1. semestr 2024/2025

Management a chování organizace

(Management and Organizational Behavior - MBAD 651)

Modul podává ucelený obraz nejvýznamnějších částí představujících chování organizace. Předmětem analýzy je podnik z pohledu vědecké metodologie chování. Souhrnně poskytuje studentům následující znalosti: rozvoj meziskupinových vztahů, výzkum motivace, analýzu vedení, organizační změnu atd. Studenti poznají moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a možnosti vedení pracovníků, organizování času, týmové práce, procesního a projektového řízení a aplikace některých manažerských modelů.

Manažerské účetnictví

(Managerial Accounting - MBAD 616)

Cílem modulu je pochopení účetnictví jakožto nástroje podpory manažerského rozhodování. Obsahem modulu je úvod do finančního a manažerského účetnictví, základní teorie účetnictví, proces přípravy účetních informací a jejich využití pro manažerské rozhodování. Modul se zabývá koncepty nákladového účetnictví. Analýzy a velikost nákladů jsou studovány v souvislosti s manažerským rozhodováním. Studenti si vyzkouší manažersko účetní postupy a zdokonalí řešení technických požadavků. Budou fungovat efektivněji. Důraz je kladen na témata včetně nákladových metod, ziskových analýz, rozpočtu, základního kapitálu a činnosti závisející na nákladech a managementu.

Manažerské finance

(Managerial Finance - MBAD 621)

Modul uvádí studenty do finančního řízení firmy, včetně základních informací, možných nástrojů a způsobů rozhodování. V úvodní části jsou studenti seznámeni s finančními daty a metodami jejich analýzy. Dále modul poskytuje přehled nástrojů časové hodnoty peněz a jejich aplikace v oceňování kapitálu, závazků, nástrojů analýzy zisku a analýzy návratnosti. V závěrečné části modulu se studenti naučí používat informace a nástroje k ovlivnění nákladů a k rozhodování při rozpočtování.

2. semestr 2024/2025

Marketing Management

(Marketing Management - MBAD 606)

Marketing management je obchodní disciplína, která se zaměřuje na praktickou aplikaci marketingových technik a řízení marketingových zdrojů a aktivit firmy. Modul nabízí přehled marketingových teorií a praktických aplikací a umožňuje studentům pochopit spotřebitelské vztahy v jejich souvislostech. V průběhu modulu budou vysvětleny funkce marketingu a základy úspěšného plánování, strategií a kontroly marketingových kampaní. Teoretické znalosti jsou doplněné praktickými příklady z reálného života.

Informační technologie

(Information Technologies - MBAD 659)

Základem modulu je studium toku informací ve firmě a modelů používaných k systematickému sběru, ukládání a distribuci informací. V modulu jsou počítače a data představeny jako součásti systémů, které jsou vytvářené a používané k dosažení organizačních cílů. Student je schopen orientovat se v IS/ICT podpoře podnikových procesů a aktivně se podílet na automatizaci a zefektivnění všech firemních činností.

Strategické řízení obchodu

(Strategic Business Management - MBAD 631)

Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. V modulu jsou uvedena základní teoretická východiska k definování strategie firmy. Studenti se naučí efektivně formulovat a implementovat strategie, které povedou firmu k úspěchu a růstu. Naučí se postupu pro formulaci strategií založeném na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, funkční. a horizontální strategie. Případové studie nadnárodních firem, ale i malých a středních firem pomohou rozvíjet jejich manažerské dovednosti.

Manažerská ekonomika

(Managerial Economics - MBAD 611)

Modul je teoretickým východiskem pro všechny firemní aplikace. Umožňuje účastníkům studia pochopit základní ekonomické principy a jejich dopad na firmy a prostředí. První část modulu je zaměřena na pochopení mikroekonomických pojmů a zákonitostí - základních principů fungování tržního hospodářství, zákona nabídky a poptávky, atp. Druhá část modulu je věnována představení základních makroekonomických škol a jejich principů.

Pokročilá finanční správa

(Advanced Financial Management - MBAD 622)

Kurz Advanced Financial Management pokrývá především dvě významné oblasti finančního rozhodování pro manažery: 1. Jak nejlépe investovat/nasadit finanční zdroje firmy, jako jsou investice do nového vybavení a nových produktů, a 2. Jak nejlépe financovat společnost pomocí různých forem dluhového a vlastního kapitálu. Kurz buduje rychlý základ ve slovní zásobě a konceptech finančních trhů a finančního oceňování (peněžní toky, čistá současná hodnota), představuje různé finanční nástroje/modely používané k podpoře manažerských rozhodnutí o kapitálu a strategických investicích. Zahrnuje představení možností, kterými mohou manažeři financovat svou firmu a procesy, kterými tak mohou učinit.

3. semestr 2024/2025

Projektový management

(Project Management - MBAD 625)

Vzhledem k tomu, že obchodní prostředí je i nadále charakterizováno jako globální trh s neustálými změnami, zaměstnanci jsou žádáni, aby pracovali více s méně zdroji. Řídit jediný projekt může být náročné a občasné řízení více projektů se pro někoho může jevit jako téměř nemožné. Schopnost řídit projekty je navíc zpravidla druhotná vzhledem k technickým dovednostem nebo firemní pozici většiny našich studentů. V mnoha případech jsou projekty špatně vedeny a nakonec selhávají bez příčiny nebo plánů, jak budoucím selháním zabránit. Efektivní projektové řízení zajišťuje, že projekt bude dokončen včas, v rámci rozpočtu a v rámci standardů kvality. Specifické techniky pro dosažení těchto tří cílů nejsou vždy tak zřejmé. Účelem modulu je učinit dané techniky jasnějšími a naučit studenty různé způsoby řízení rozpočtu, harmonogramu a kvality projektů, za které jsou studenti zodpovědní.

Etické, právní a sociální prostředí firmy

(Ethical, Legal and Social Environment of the Firm - MBAD 646)

V tomto modulu je studium zaměřeno na sociální a etické otázky, které utváří moderní korporace. Součástí je také pochopení základních terminologií etiky a jejich teorií, aplikace etických principů v různých problémových oblastech (např. klamavá reklama, lidská práva, mezinárodní obchod, atd.). Studenti budou znát moderní přístup k podnikání se zaměřením na sociální a etickou sféru. Osvojí si základní dovednosti pro řešení etických dilemat. Budou moci se zúčastnit tvorby a aplikace současných nástrojů pro zlepšení podnikatelské etiky ve firmě či instituci. Budou vedeni k tomu, aby dokázali promluvit před publikem a znali pravidla etikety.

Řízení rizik

(Risk Management - MBAD 647)

Cílem modulu je seznámit posluchače s tradičními a základními metodami řízení rizik firmy s důrazem na prezentaci nových metod snižování rizika, zejména při strategickém rozhodování manažerů firem. Osvojí si klasické principy modelování změnových procesů firmy, při respektování rizika na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů. Studenti budou též schopni řídit standardní změnové procesy strategií (jak podnikatelských, tak i funkčních) jednotlivých SBU firmy. Výuka bude doplněna o řadu konkrétních příkladů z manažerské praxe českých i zahraničních firem.

Mezinárodní obchod

(International Business - MBAD 650)

Modul International Business je navržen tak, aby studenty naučil soutěžit v tomto světě bez hranic. Kurzy kladou důraz na praktické zkušenosti, čímž zvyšují prodejnost posluchačů v různých kariérních příležitostech v globálních korporacích, bankách, vládách, nevládních organizacích a dalších mezinárodních organizacích. Studenti budou znát postupy při vývozních a dovozních operacích firem, uzavírání smluv a platebních podmínkách pro tyto operace. Osvojí si terminologii mezinárodního obchodu a postupy pro řízení a financování obchodních operací podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích a možnosti financování mezinárodního obchodu firem.

Poznámka: Oranžově označené moduly jsou přednášeny profesory z USA.Chcete vědět více o studiu?Kontakty

Fotografie - Ing. Klára Jarchovská
Ing. Klára Jarchovská
Koordinátorka US-MBA studia
Tadeáš Hrabal
Asistent

Máte jakýkoliv dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat a my Vám ho rádi zodpovíme.

Zadáním e-mailové adresy beru na vědomí, že dochází ke sbírání a zpracování osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE
Logo Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4
Brno
612 00
Česká republika
http://www.fbm.vutbr.cz
Logo University of St. Francis
University of St. Francis
Office of the President
500 Wilcox Street
Joliet, Illinois 60435
USA
tel.: 00 800 735 7500
http://www.stfrancis.edu